ZÁSADY OCHRANY

osobných údajov

Prevádzkovateľ údajov

FRESH REPUBLIC s.r.o., Jurská 21, Bratislava, Slovenská republika – ahoj@panchlebicek.sk

Sprostredkovateľia:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké – spracováva informácie o prechádzaní stránok a to pomocou nástroja Google Analytics, ktorý vďaka cookies (viď nižšie) umožňuje meranie a vyhodnotenie spôsobu užívania našich webových stránok.

The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de, Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

“MailChimp” je on-line marketingová platforma (“služba”) ponúkaná prostredníctvom adresy URL www.mailchimp.com . MailChimp je spoločnosť , ktorej právny názov je The Rocket Science Group LLC

Úvod
Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujem osobné informácie, ako ich používame či podmienky, za ktorých ho môžem prezradiť iným. Zásady sa vzťahujú na zasielanie nášho newslettra a zhromaždovanie informacii cookies.

Účel spracúvania osobných údajov
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel zasielania e-Newslettra – informačného materiálu s najmä informáciami ohľadom noviniek a produktov PÁN CHLEBÍČEK.

Rozsah spracúvania osobných údajov
Zhromažďujeme osobné údaje v  rozsahu meno, okres alebo krajina a e-mail, resp. iný kontakt, ktorý nám poskytnete. Z  webovej stránky www.panchlebicek.sk môžeme zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto webe.

Nezhromažďujeme ani nespracovávam žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad jedinečné identifikátory alebo citlivé osobné údaje.

Právny základ spracúvania
Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby použitím „Registračného formuláru pre odoberanie newslettera“, alebo použitím kontaktného formúlára na webe, ktorý uchováva dokumentáciu týkajúcu sa súhlasu daného jednotlivca alebo vyplnením dotazníka projektovej databázy „Spolu sme EÚ“.

Súhlas
Súhlasom s  týmto Oznámením o  ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie.

Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a  to kliknutím na odkaz na konci newslettera alebo e-mailom na adresu ahoj@panchlebicek.sk. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
Nešírime, nepredávame ani neprenajímame Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:

  • Ak to vyžaduje zákon – Vaše osobné informácie poskytneme, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievame, že zverejnenie je potrebné na ochranu naších práv a / alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu. Urobíme však všetko, čo je v  naších silách, aby sme zabezpečili, že Vaše práva na ochranu osobných údajov budú aj naďalej chránené.

Použitie sprostredkovateľov
Sme zodpovedný za to, že sa akýkoľvek sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať princípy uvedené v týchto Zásadách a príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na území Európskej únie. Ak sprostredkovateľ bude spracúvávať osobné údaje mimo územia EÚ / EHP, takéto spracovanie bude v súlade s  týmito Zásadami, štandardami EÚ a iným zákonným postupom pre prenos osobných údajov do tretej krajiny.

Ak sa vykoná zmena sprostredkovateľa, budem Vás informovať na stránke

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje uchovávame tak dlho, kým to považujeme za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom berieme do úvahy potrebu odpovedať na Vaše podnety a vyriešiť možné sťažnosti. Znamená to, že si môžeme uchovať Vaše osobné údaje počas primeraného obdobia po Vašej poslednej interakcii so nami. Keď osobné údaje, ktoré spracúvame už nie sú potrebné, odstránime ich bezpečným spôsobom. Môžem spracovávať údaje na štatistické účely, ale v takýchto prípadoch budú údaje anonymizované.

Vaše práva
Máte právo požadovať odo nás ako prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ako dotknutej osoby,  právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu.

Používanie cookies a  webových beacons
Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na www.panchlebicek.sk používame cookies a webové beacons (ďalej len „navigačné informácie o webových stránkach“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na www.freshpoint.sk, ako sú zobrazené webové podstránky a kliknutia na odkazy.

Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie www.panchlebicek.sk, ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď., aby sme vedeli, ako návštevníci používajú www.panchlebicek.sk. Cookies a podobné technológie nám pomáhajú prispôsobiť www.panchlebicek.sk Vašim preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu. Používané www.panchlebicek.sk a ostatne, cookies a webové beacons Vás osobne neidentifikujú.

Zmeny Zásad
Vyhradzujem si právo kedykoľvek „Zásady“ zmeniť. Relevantná verzia bude vždy dostupná na https://panchlebicek.sk/ochrana-osobnych-udajov/. Odporúčame Vám, aby ste Zásady občas skontrolovali, aby ste sa uistili, že ste spokojní so zmenami. Ak vykonáme zmeny, ktoré podstatne Zásady zmenia, budeme Vás informovať e-mailom  predtým, ako táto zmena nadobudne účinnosť.

Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu
Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na adresu ahoj@panchlebicek.sk

Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o  pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto informácie boli publikované na stránke dňa 01. 05. 2019.